voopoo

voopoo ดังนี้มี 6 เรื่องที่ควรจะทราบเกี่ยวกับ IQOS ซึ่งเป็น

voopoo

ดังนี้มี 6 เรื่องที่ควรจะทราบ voopoo เกี่ยวกับ IQOS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Heated Cigarette Product (HTP)42 1. สินค้านี้ใช้กับใบยาดูดจริง (จัดเป็นน้ ายาแบบแห้ง) 2. เครื่องใช้ไม้สอยนี้ FDA เจาะจงเวลาที่ตกลงใจ อนุญาตให้ขาย

ในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า voopoo การให้ไม่มีคนซื้อมีความหมายว่าสินค้ากลุ่มนี้ไม่เป็นอันตรายหรือ อนุมัติโดย FDA 3. เครื่องไม้เครื่องมือนี้มิได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่เป็นอันตรายกว่ายาสูบ 4. IQOS บางทีอาจล่อใจเยาวชน เ

พราะว่าการท าการตลาดที่มองล้ำยุค 5. อุตสาหกรรมยาสูบมิได้ให้ข้อมูลการใช้เมนทอลในสินค้ากับ FDA เกี่ยวกับพิษวิทยาหรือผลพวงต่อร่างกายอื่นๆของสินค้า 6. อุตสาหกรรมยาสูบก าลังพากเพียรที่จะท าลายกฎข้อปฏิบัติของรัฐบาลโดยใช้ การขอให้ช่วยเหลือหัวข้อการลดอันตรายซึ่งเป็นวิธีการการเปลี่ยนทัศนคติของคนซื้อ (reframing

) การใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้ามิได้ช่วยลดการสูบยาสูบแบบเริ่มแรกได้มีผู้น ายาสูบกระแสไฟฟ้ามาเป็น หนทาง เพื่อหวังผลเป็นตัวช่วยเลิกยาสูบ ข้อมูลในด้านการช่วยเลิกยาสูบ พบว่าผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า มีอัตราการเลิกยา

สูบเพียงแค่จำนวนร้อยละ 5-9 และก็มีข้อมูลว่าถ้าเกิดผู้ที่ดูดบุหรี่ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเป็นตัว ช่วยเลิกยาสูบเทียบกับผู้ที่มิได้ใช้ กลับท าเปิดโอกาสเลิกยาสูบต่ำลงไปกว่าเดิมถึงจำนวนร้อยละ 27 มีการเรียนรู้ทวนงานศึกษา

เรียนรู้วิจัยประเด็นการเลิกยาสูบด้วยยาสูบกระแสไฟฟ้า ของหน่วยงานครอกแครน (The Cochrane library) จ านวน 11 เรื่องพบว่ามีเพียงแต่ 2 เรื่องเป็นการเรียนรู้เชิงทดสอบใน ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็อิตาลีเพื่อเทียบ

การเลิกยาสูบด้วยยาสูบกระแสไฟฟ้า กับการใช้แผ่นยา หรือการใช้ยาหลอกในคนที่อยากได้เลิกยาสูบ พบว่าการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเพื่อการเลิกยาสูบสำเร็จ ค่อนข้างจะต่ า43การทบทวนสังเคราะห์การวิจัยหัวข้อการเลิกยาสูบด้วยยาสูบกระแสไฟฟ้ากลับต้องมาพบว่าผลสรุปที่เกิดขึ้นขัดแย้งกันหมายถึงคนที่ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเลิกยาสูบได้น้อยกว่าคนที่มิได้ใช้ยาสูบไฟฟ ้า 44 แต่ว่าบางการเรียนพบว่าท าให้มีการ เสพติดมากยิ่งขึ้นเป็น เสพอีกทั้งยาสูบเริ่มแรกและก็ยาสูบกระแสไฟฟ้า (Dual use)45 ตลอดจน มีการเล่าเรียนจาก 28 ประเทศในสหภาพยุโรปสำเร็จสรุปว่า การใช้ ยาสูบกระแสไฟฟ้าท าให้เลิกดูดบุหรี่ได้ลดลง46 ดังนี้ปัจจุบัน รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO report on the global tobacco epidemic 2019: Offer help to quit tobacco use) กล่าวว่ามีความเชื่อมั่นต่ าสำหรับในการใช้สินค้านี้เพื่อการเลิกยาสูบ รวมทั้งยังขาดความเด่นชัดของ ผลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ารวมทั้งการวิจัย